Chuyển tới nội dung chính

9 Khoá học

Tư vấn điều trị duy trì Methadone - HCDC - Tháng 12.2023
Đào tạo điều trị Methadone
Xem trước khóa học
Lớp Tư vấn - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2023
Đào tạo điều trị Methadone
Xem trước khóa học

Đào tạo điều trị Methadone

Lớp Tư vấn - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2023

Lớp đào tạo Tư vấn viên Điều trị nghiện Chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, tháng 06 năm 2023.

Lớp Dược sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2023
Đào tạo điều trị Methadone
Xem trước khóa học

Giáo viên: Nguyễn Quốc Hòa

Lớp Dược sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2023

Lớp đào tạo Dược sĩ Điều trị nghiện Chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, tháng 06 năm 2022.

Lớp Định hướng - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2023
Đào tạo điều trị Methadone
Xem trước khóa học

Giáo viên: Tăng Mỹ NgânGiáo viên: Đoàn Trúc QuỳnhGiáo viên: Vũ Thị Tường Vi

Lớp Định hướng - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2023

Khoá tập huấn do Trung tâm VHATTC phối hợp với Ban quản lý các dự án phòng chống HIV/AIDS - Cục phòng chống HIV/AIDS triển khai thực hiện.

Lớp Bác sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2023
Đào tạo điều trị Methadone
Xem trước khóa học

Giáo viên: Tăng Mỹ Ngân

Lớp Bác sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2023

Khoá tập huấn do Trung tâm VHATTC phối hợp với Ban quản lý các dự án phòng chống HIV/AIDS - Cục phòng chống HIV/AIDS triển khai thực hiện.

Lớp Tư vấn - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022
Đào tạo điều trị Methadone
Xem trước khóa học

Đào tạo điều trị Methadone

Lớp Tư vấn - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022

Lớp đào tạo Tư vấn viên Điều trị nghiện Chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, tháng 06 năm 2022.

Lớp Dược sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022
Đào tạo điều trị Methadone
Xem trước khóa học

Đào tạo điều trị Methadone

Lớp Dược sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022

Lớp đào tạo Dược sĩ Điều trị nghiện Chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, tháng 06 năm 2022.

Lớp Định hướng Dược sĩ và Tư vấn - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022
Đào tạo điều trị Methadone
Xem trước khóa học

Đào tạo điều trị Methadone

Lớp Định hướng Dược sĩ và Tư vấn - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022

Lớp Định hướng Điều trị nghiện Chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho Dược sĩ và Tư vấn viên, tháng 06 năm 2022.

Lớp Bác sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022
Đào tạo điều trị Methadone
Xem trước khóa học

Đào tạo điều trị Methadone

Lớp Bác sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022

Lớp đào tạo Bác sĩ Điều trị nghiện Chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, tháng 06 năm 2022.