Skip to main content

10 Courses

Tập huấn Chemsex - UNODC - Tháng 07.2023
Đào tạo điều trị Methadone
Preview Course

Đào tạo điều trị Methadone

Tập huấn Chemsex - UNODC - Tháng 07.2023

Lớp Tư vấn - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2023
Đào tạo điều trị Methadone
Preview Course

Đào tạo điều trị Methadone

Lớp Tư vấn - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2023

Lớp đào tạo Tư vấn viên Điều trị nghiện Chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, tháng 06 năm 2023.

Lớp Dược sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2023
Đào tạo điều trị Methadone
Preview Course

Teacher: Nguyễn Quốc Hòa

Lớp Dược sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2023

Lớp đào tạo Dược sĩ Điều trị nghiện Chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, tháng 06 năm 2022.

Lớp Định hướng - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2023
Đào tạo điều trị Methadone
Preview Course

Teacher: Tăng Mỹ NgânTeacher: Đoàn Trúc QuỳnhTeacher: Vũ Thị Tường Vi

Lớp Định hướng - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2023

Khoá tập huấn do Trung tâm VHATTC phối hợp với Ban quản lý các dự án phòng chống HIV/AIDS - Cục phòng chống HIV/AIDS triển khai thực hiện.

Lớp Bác sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2023
Đào tạo điều trị Methadone
Preview Course

Teacher: Tăng Mỹ Ngân

Lớp Bác sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2023

Khoá tập huấn do Trung tâm VHATTC phối hợp với Ban quản lý các dự án phòng chống HIV/AIDS - Cục phòng chống HIV/AIDS triển khai thực hiện.

Lớp Tư vấn - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022
Đào tạo điều trị Methadone
Preview Course

Đào tạo điều trị Methadone

Lớp Tư vấn - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022

Lớp đào tạo Tư vấn viên Điều trị nghiện Chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, tháng 06 năm 2022.

Lớp Dược sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022
Đào tạo điều trị Methadone
Preview Course

Đào tạo điều trị Methadone

Lớp Dược sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022

Lớp đào tạo Dược sĩ Điều trị nghiện Chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, tháng 06 năm 2022.

Lớp Định hướng Dược sĩ và Tư vấn - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022
Đào tạo điều trị Methadone
Preview Course

Đào tạo điều trị Methadone

Lớp Định hướng Dược sĩ và Tư vấn - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022

Lớp Định hướng Điều trị nghiện Chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho Dược sĩ và Tư vấn viên, tháng 06 năm 2022.

Lớp Bác sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022
Đào tạo điều trị Methadone
Preview Course

Đào tạo điều trị Methadone

Lớp Bác sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022

Lớp đào tạo Bác sĩ Điều trị nghiện Chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, tháng 06 năm 2022.

Đào tạo điều trị Methadone

Khoá học thử nghiệm