Chuyển tới nội dung chính

5 Khoá học

Lớp Tư vấn - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022
Đào tạo điều trị Methadone
Xem trước khóa học

Đào tạo điều trị Methadone

Lớp Tư vấn - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022

Lớp đào tạo Tư vấn viên Điều trị nghiện Chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, tháng 06 năm 2022.

Lớp Dược sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022
Đào tạo điều trị Methadone
Xem trước khóa học

Đào tạo điều trị Methadone

Lớp Dược sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022

Lớp đào tạo Dược sĩ Điều trị nghiện Chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, tháng 06 năm 2022.

Lớp Định hướng Dược sĩ và Tư vấn - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022
Đào tạo điều trị Methadone
Xem trước khóa học

Đào tạo điều trị Methadone

Lớp Định hướng Dược sĩ và Tư vấn - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022

Lớp Định hướng Điều trị nghiện Chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho Dược sĩ và Tư vấn viên, tháng 06 năm 2022.

Lớp Bác sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022
Đào tạo điều trị Methadone
Xem trước khóa học

Đào tạo điều trị Methadone

Lớp Bác sĩ - Điều trị duy trì methadone - Tháng 06.2022

Lớp đào tạo Bác sĩ Điều trị nghiện Chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, tháng 06 năm 2022.

Đào tạo điều trị Methadone

Khoá học thử nghiệm